Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2012

ever90s
8269 d25a
Reposted fromhirngulasch hirngulasch
ever90s
ever90s
3627 cac4
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaarosraro arosraro
ever90s
5814 86bf 500
Reposted frommikouai mikouai viaarosraro arosraro
ever90s
6272 36a6 500
Reposted fromholdyourbreath holdyourbreath viaarosraro arosraro
ever90s
1272 25d2 500
Reposted fromdice dice viaarosraro arosraro
ever90s
ever90s
0059 f63f
Reposted fromvermis vermis viaarosraro arosraro
ever90s
  Pac Man!
Reposted fromontheflor ontheflor viaarosraro arosraro
ever90s
4495 c9f3
Reposted fromBitterblue Bitterblue viaarosraro arosraro
ever90s
4000 e8f4
Reposted frombluepanda bluepanda viablackiris blackiris
ever90s
via resized_10Z4L.jpg (549×736)

Colorado Springs, CO is on fire. 65mph winds blew it into the city today. Looked like Armageddon.

Reposted fromJohnnySixarms JohnnySixarms viablackiris blackiris
3709 7092 500

deso:

Artist: Banksy

City: London

Photo: Sa//y

Reposted fromacid acid viastreetsareours streetsareours
ever90s
City: Stuttgart
ever90s
0433 2f03 500
Katowice Street Art Festival
20-29 kwietnia 2012
Reposted frommarzyciel marzyciel viastreetsareours streetsareours
ever90s
ever90s

Wiejski street art

Takim terminem ochrzczono działania Daniela Rycharskiego, który od 2009 roku realizuje różne projekty artystyczne w przestrzeni wiejskiej, do tej pory raczej niekojarzonej ze sztuką ulicy. Większość prac powstała we wsi Kurówko położonej na północnym Mazowszu, nieopodal Sierpca, gdzie mieszkają babcia i dziadek artysty. Ściany domów, stodół i kilku okolicznych przystanków pokrywa kilkanaście murali przedstawiających wyimaginowane stwory, jakby niezdarnie posklejane z kawałków różnych zwierząt.

ever90s
4558 211a 500
Reposted fromdecarabia decarabia viastreetsareours streetsareours
ever90s
ever90s
Cracow, Poland
Reposted fromkanusia kanusia viaurbanart urbanart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl